REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO odzywki-herkules.pl

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy, działający pod adresem odzywki-herkules.pl, prowadzony jest przez:

 

F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA

UL. REYMONTA 12/20A

05-120 LEGIONOWO

 

NIP: 868-115-11-92

 

Organ rejestrowy / ewidencyjny - MINISTER GOSPODARKI

Nazwa rejestru / ewidencji - CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

tel. +48 607 657 769

e-mail: info@odzywki-herkules.pl

 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie odzywki-herkules.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2.2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.

 

2.3. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu.

 

2.4. Firma F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

 

2.5. Zamówienia w sklepie internetowym odzywki-herkules.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Oferta sklepu internetowego odzywki-herkules.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.6. Ceny podawane w sklepie internetowym odzywki-herkules.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

2.7. Firma F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

 

2.8. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny odzywki-herkules.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposób płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia.

 

2.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

 

 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 

a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres,

b. dostawa do wybranego punktu odbioru - paczkomatu,

c. odbiór osobisty w siedzibie F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA

 

3.2. Firma F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronieodzywki-herkules.pl. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

 

3.3. Za zamówione towary Kupujący płaci:

 

a) przelewem na konto sklepu  - nr konta mBank: 24 1140 2004 0000 3902 7587 3310,

 

b) gotówką pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki,

 

c) gotówką w siedzibieF.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA.

 

 

3.4. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA wpłyną odpowiednie środki.

 

3.5. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"

 

3.6. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma prawo jej nie przyjmować, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

3.7. Koszt dostawy został określony w tabeli kosztów.

 

3.8. Zamówienie zostanie anulowane gdy:

 

a) w terminie 7 dni od dokonania zakupu nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

 

b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub

 

c) zamówiony towar nie zostanie odebrany w siedzibie F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA w terminie 7 dni od dokonania zakupu.

 

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 

4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

4.2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 

4.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

 

4.4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

4.5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

5.1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@odzywki-herkules.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.

 

5.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

5.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

5.4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

 

6. OCHRONA DANYCH

 

 

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – firma F.H. HERKULES KINGA JASKIERSKA.

 

6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

7.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

7.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.